อบจ.พิษณุโลกสนับสนุน Online E-Learning

IMG_3680   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบPassword ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกด้วยโปรแกรม Online E-Learning ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อไป ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นผู้รับมอบ และมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก   นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.พิษณุโลก และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีIMG_3681

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกด้วยโปรแกรม Online E-Learning ขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,166,050 บาท จัดหาโปรแกรม Online E-Learning และ Activate Code (Username และ Password) มอบให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (เฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 39 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานIMG_3708

แสดงความคิดเห็น