กกต.ชวนผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งสมานฉันท์

0001เวลา 09.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2557 ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองพิษณุโลก กกตพิษณุโลกจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมนาฉันท์ในการเลือกตั้งส.ส. โดยเชิญผู้สมัครส.ส.ใน 5 เขตเลือกตั้งของจ.พิษณุโลกมาร่วมเวที เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น ลดความขัดแย้ง ลดการร้องเรียน หรือ ร้องคัดค้านระหว่างผู้สมัคร ผู้สนับสนุน ให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน แข่งขันตามกรอบกติตา ยอมรับในผลการเลือกตั้ง มีนายยงยศ  เมฆอรุณ ประธานกกต.พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

0002

สำหรับจ.พิษณุโลก มีผู้สมัครส.ส. จำนวน 18 ราย ใน 5 เขตเลือกตั้ง ในเวทีเลือกตั้งสมานฉันท์ที่กกต.พิษณุโลกจัดวันนี้ มีผู้สมัครมาร่วมเวทีจำนวน 10  ราย ในพิธี นายชีวินรัฏฐ  แก้ววัฒนะบวร ผอ.กกต.พิษณุโลก ได้นำผู้สมัครกล่าวปฏิญาณ ต่อพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าจะดำเนินการหาเสียงตามกฏหมาย และไม่ซื้อเสียง และให้ผู้สมัครมาถ่ายภาพร่วมกัน

0003

นายยงยศ  เมฆอรุณ ประธานกกต.พิษณุโลก เปิดเผยว่า การเลือกตั้งที่ผ่าน ๆ มา มีการร้องเรียนและร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องสำคัญผิดในข้อกฎหมาย หรือ สำคัญผิดในข้อเท็จจริง จึงก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชน แบ่งเป็นฝักฝ่าย ขาดความสามัคคีที่จะร่วมกันพัฒนาสังคม จึงขอความร่วมมือผู้สมัครส.ส.และผู้สนับสนุน ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย ยอมรับในเรื่องรู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย

 

ประธานกกต.พิษณุโลก กล่าวต่อว่า มั่นใจว่ากกต.พิษณุโลกสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามข้อกฎหมายกำหนด ถึงเวลานี้ ยังไม่มีคำสั่งใด ๆ มาจากกกต.กลาง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งของกกต.พิษณุโลกจึงดำเนินไปตามปกติ

 

ขณะที่บรรยากาศในการลงทะเบียนแจ้งการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกในวันที่ 2 มกราคม 2557 วันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนนั้น มีผู้มาขอใช้สิทธิ์จำนวนหนึ่ง

 

สำหรับผู้สมัครส.ส.ของจ.พิษณุโลก ระหว่าง 28 ธค.56-1 มค.57 ใน 5 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 18 ราย แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวิสุทธิ์  ฉายพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา นายภูษิต  พิศาลก่อสกุล พรรคเพื่อไทย นายอภิรศักดิ์  นภาศิริปกรณ์ พรรคชาติพัฒนา นายอวิรุทธิ์  นาทิพย์ พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนพพล  เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย จ.ส.อ.พัฒนปกณ์  ดอนตุ้มไพร พรรคชาติไทยพัฒนา นายธนัยวัฒน์  แจ่มขุนเทียน พรรคชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 3 นายหัสนัยน์  สอนสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย นายจำนงค์  จันทรา พรรคชาติไทยพัฒนา นายพงษ์มนู  ทองหนัก พรรคชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 4 นายนิยม  ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย นายคมธัช  จันทร์แดง พรรคชาติพัฒนา นายจเร  วณิชาชีวะ พรรคพลังสหกรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 นายพันธุ์พนา  ศิระวงษ์ พรรคเพื่อไทย นายจิรายุส  เนาวเกตุ พรรคชาติไทยพัฒนา นายนคร  มาฉิม พรรคชาติพัฒนา นางสุวิมล  พุ่มประทีป พรรคเสียงประชาชน นายอมตะ  นิจนิรันดร์ เที่ยงคำ พรรคประชาธิปไตยใหม่

แสดงความคิดเห็น