พิษณุโลกสรุปเลือกเส้นทางยกระดับแบบที่ 3 แยกอินโดจีน

lสะพานเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 57 ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก นายอัครวัฒน์ ศรีหัตกรรม รอง ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการ(ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 12 กับทางหลวงหมายเลข 126(แยกอินโดจีน) โดยมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 50 คนDSC_0437ทั้งนี้เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับของโครงการให้ความเหมาะสมที่สุด ทั้งด้านวิศวกรรม การลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการรองรับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคา และการประเมินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ ตลอดจนความก้าวหน้าของผลการศึกษาด้านต่างๆให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เกี่ยวกับผลการคัดเลือกรูปแบบ ว่ายอมรับหรือไม่  มีประเด็นเห็นขัดแย้ง ต้องการปรับปรุงแก้ไขในด้านใด เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมของโครงการDSC_0451จากข้อมูลเอกสารจากการเปรียบเทียบรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบ โดยมีการสรุปรูปแบบที่ 3  ในการก่อสร้างทางยกระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 12 พร้อมทั้งควบคุมการจราจรที่ทางแยกด้วยวงเวียน มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีจุดเด่น คือ ไม่มีการเวนคืนที่ดิน มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยและยังมีค่าก่อสร้างที่ต่ำกว่ารูปแบบอื่น DSC_0443

แสดงความคิดเห็น