ลงนามร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกรัศมี1กม.

497764วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึงเรียนเชิญคณะทำงานโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนของการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาและจัดทำบันทึกข้อตกลง mou ระดับจังหวัด เพื่อร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้ปลอดภัยทางไกลยาเสพติด การพนัน แหล่งมั่วสุม และอบายมุขต่างๆ 497763โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมเจ้าของกิจการหอพัก กิจการร้านเกมส์ สถานประกอบการ สถานบริการ เข้าร่วมลงนามเซ็น mou โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในครั้งนี้ ขอบเขตในการจัดระเบียบสังคมตามบันทึกข้อตกลง ได้แก่พื้นที่โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร ทิศเหนือจดถนนอู่ทองถนนพระองค์ดำซอย 7 ทิศตะวันออกจดถนนแสนพลพ่ายถนนพิชัยสงคราม 4 ถนนมหาจักรพรรดิ์ 1 ถนนสนามบินซอย 4 ทิศใต้จดถนนชาญเวชกิจทิศตะวันตกจดถนนธรรมบูชาถนนศรีสุริโยไทยถนนเลียบทางรถไฟ โดยควบคุมสถานประกอบการตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนนซึ่งการสำรวจสถานประกอบการจัดหน่วยที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ามีสถานประกอบการที่อยู่ในรัศมีที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 152 แห่ง แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ ประเภทหอพักจำนวน 29 แห่งประเทศวีดีทัศน์ประเภทร้านเกมส์จำนวน 17 แห่ง ประเภทร้านวีดิทัศน์ประเภทคาราโอเกะ 2 แห่ง ประเภทร้านขายยาจำนวน 26 แห่ง ประเภทร้านจำหน่ายสุราบุหรี่ 78 แห่ง 497761เป้าหมายในการจัดระเบียบตามข้อตกลงประกอบด้วย

1 แก้ไขและป้องกันเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยจะต้องดำเนินการกับผู้ค้าผู้เสพทุกรายการอย่างจริงจังต้องจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด

2 จัดระเบียบบ้านเช่าหอพักให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆและให้ขึ้นทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3 กวดขันให้สถานบริการสถานบันเทิงร้านเกมส์ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านขายยาและแหล่งมั่วสุมต่างๆให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย

4 การกวดขันเรื่องการจำหน่ายสุรา ร้านยาดอง เหล้าปั่น การซื้อขายและจำหน่ายบุหรี่ บารากุ ตามสถานที่ต่างๆอย่างจริงจัง โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายยาสูบ สุรา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราที่ไม่เหมาะสม

5ป้องกันและปราบปรามการพนันทุกชนิด เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะพนันฟุตบอล ตู้เกมส์ไฟฟ้า การค้าประเวณีและอบายมุขอื่น ๆอีกด้วย497762

497760ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น