อบจ.พิษณุโลกร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสมทบทุนการศึกษารร.วัดสมอแข

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) ตำบลลำสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคีเพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันได้แสดงออกถึงความรักและความสามัคคี ความร่วมมือช่วยเหลือกันทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จ้างครูสอนระดับชั้นปฐมวัย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ตลอดจนเพื่อหารายได้ในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคีจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น