ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษา นศ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เช้าวันที่ 11 พ.ค.60  ที่ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559จำนวน 141 คน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ พยาบาล อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ ท่ามกลางผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก รวมถึงนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย

สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลฯ แห่งแรกในส่วนของภูมิภาคในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศ  โดยหลักสูตรที่เปิดสอน มุ่งเน้นให้บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น