ร.ร.พรหมพิรามวิทยา คว้ารางวัลดีเด่น 3 ปีซ้อน สร้างวินัยนักเรียนในการส่งเสริมการออม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ธนาคารโรงเรียน ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได้เริ่มเปิดให้บริการรับฝากเงินนักเรียนในเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ที่เป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน เป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และพัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัยรักการออมในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับธนาคารโรงเรียน

นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนึ่งในเจ้าหน้าที่ธนาคารกล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มจะมีทั้งหมด 5 คน ขั้นตอนแรกจะมีแผนกต้อนรับ ที่สมาชิกนำเงินมาส่ง ทำหน้าที่ตรวจรับจำนวนเงินก่อน นับเงินตรงกับสลิปหรือไม่ ถ้าครบถ้วนก็จะส่งไปที่การเงิน ทางการเงินจะนับเงินทั้งหมดพร้อมสมุดของแต่ละคน จะเขียนข้อมูลว่านักเรียนคนนี้ฝากเงินเท่าไหร่ และจะส่งต่อไปยังระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฝ่ายบัญชี วันนี้ฝากเงินเท่าไหร่ในแต่ละห้อง สุดท้ายส่งให้ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องอีกทีค่ะ ธนาคารมารับประมาณ 4 โมงเย็นค่ะ และฝากถึงน้อง ๆ ว่าการออมก็สำคัญนะคะ ถ้าเราอยู่ ม.3 หรือ ม.6 เราก็ต้องมีเงินสำหรับเรียนต่อในระดับต่อไป ทางส่วนนี้เราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้ และการออมเป็นการสร้างวินัยอย่างหนึ่งค่ะ”นายชวลิต พรหมพรครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานธนาคารออมสินโรงเรียน กล่าวว่า “สำหรับ ธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เราเปิดมาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2553 โดยได้รับการดูแลจากธนาคารออมสิน สาขาพรหมพิราม ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลโครงการในแต่ละวันเราจะรับฝากเป็นระดับชั้น คือ วันจันทร์ รับ ม.1 อังคาร ม.2-3 พุธ ม.4 พฤ ม.5 และวันศุกร์ ม.6 ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารหมุนเวียนเปลี่ยนมาทำหน้าที่ 5 ท่าน และมีน้องรหัส มาช่วยอีก 5 คน รวมเป็น 10 คน การบริหารจัดการ ในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่เวรจะรับถุงเงินหน้าเสาธง มีใบรายชื่อ ใบฝาก เราจะบริการให้ในทุกเช้า”

ด้าน นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้บริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กล่าวเสริมว่า “ธนาคารออมสินในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เรามีความภาคภูมิใจและชื่นชมนักเรียนทุกคน ที่มีวินัยในการการออม เพราะการออมจะมองไปถึงอนาคตที่นักเรียนสามารถช่วยตัวเอง ให้มีรายได้เก็บออมไว้ ช่วยเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็จะมีเงินก้อนเพื่อการศึกษาต่อไป การบริหารจัดการของธนาคารโรงเรียนเรา ในจำนวนนักเรียนไม่เกิน 2,000 คน ทำให้เราได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น การส่งเสริมการออม ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน ของโครงการธนาคารโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาครับ”

สำหรับโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียนมาตั้งแต่ ปี 2553 ถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลดีเด่น ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2559,ประจำปี 2558 , ประจำปี 2557 ถึง 3 ปีซ้อน ซึ่ง
โรงเรียนต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย.
///////////

แสดงความคิดเห็น