ป.ป.ช.ภาค 6 แถลงผลการปราบปรามการทุจริตเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงแรมวังแก้ว พิษณุโลก นางสุวณา สุวรรณจูทะ กรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.   ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ภาค 6 ซึ่งได้แก่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัดได้แก่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ,จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดตาก ,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดพิจิตร ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

 

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 โดยประกอบด้วยภารกิจ ด้านการปราบปรามทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริตได้ดังนี้ ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ข้อมูลการแสวงหาข้อเท็จจริงจำนวน 545 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คงเหลือ 413 เรื่อง ที่อยากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำเขตพื้นที่ 6 ต่อไป ข้อมูลไต่สวนข้อเท็จจริงพื้นที่ภาค 6 มีเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงจำนวน 104 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว 9 เรื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 43 เรื่อง คงเหลือดำเนินการในปีงบมาตอบไปจำนวน  52  เรื่อง ก็มีเรื่องที่ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จจำนวน 9 เรื่อง ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน แบบตรวจสอบปกติซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 972 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 474 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 498 บัญชี แบบตรวจสอบประเภทยืนยันซึ่งมีบัญชีอยู่ทั้งสิ้น 367 บัญชี ดำเนินการเสร็จแล้ว 174 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ 193 บัญชี พบว่ามีกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชี จงใจยื่นเท็จ จงใจปกปิดข้อเท็จจริง จำนวน 23 ราย และกรณีตรวจสอบเชิงลึก 37 ราย

ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ 6 ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ. ศ. 2560 ถึง 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 139 โครงการ ซึ่งบางโครงการสามารถตอบรับยุทธศาสตร์ได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม รวมประมาณ 21,458 คน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกหอการค้า สมาชิกสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และภาคประชาชน โดยจัดโครงการรวมพลคนอาชีวศึกษาต้านภัยคอรัปชั่นและคัดเลือกคนพันธุ์R โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาชน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น

ในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โครงการส่งเสริมความรู้คู่ อปท. เข้มแข็ง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ของข้าราชการบรรจุใหม่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด โครงการสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและช่วยกันพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น เป้าหมายต่อไปของงานด้านป้องกันการทุจริตคือการส่งเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยและการเตรียมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในระดับภูมิภาคอีกด้วย

//////////////////

แสดงความคิดเห็น