รร.พระดาบสทำความร่วมมือวท.บริหารธุรกิจพิษณุโลกให้นศ.เรียนฟรี

วันที่ 27 มิ.ย.60 ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ม.2 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายสุชน ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกโลก ให้การต้อนรับ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เพื่อร่วมทำสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนพระดาบส กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เพื่อจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียน ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียนพระดาบส เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาที่ร่วมกำหนดให้เป็นไปตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาจะได้รับการยกเว้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จนจบการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดร่วมกัน

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโรงเรียนพระดาบส ในการสนับสนุนผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ให้ได้รับโอกาสฝึกอบรมความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต คุณธรรม ศีลธรรม โดยให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบส ซึ่งบริหารจัดการโดย มูลนิธิพระดาบส โดยทางโรงเรียนพระดาบสและวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ ร่วมมือกันดำเนินการโครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อผลิตนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายให้ได้เรียนรู้ กระบวนการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามคุณวุฒิการศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น