สพร.9 จัดสัมมนาแผนพัฒนากำลังคนจ.พิษณุโลกปีพ.ศ.2560 – 2564

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ( สพร.9 ) จัดประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2560 – 2564 โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานและสร้างการรับรู้ตลอดจนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวตกรรม ณ โรงแรมท็อปแลนพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนให้บรรลุเป้าประสงค์ เพราะกำลังแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ในยุคปัจจุบันต้องขับเคลื่อนด้วยนวตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 จึงต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและฝีมือขั้นสูงใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดการสัมมนา สพร.9 พิษณุโลก ได้จัดเวทีเสวนาโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วยภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระธร บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นายโสภณ พุ่มเมือง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนและนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนจากภาครัฐ ร่วมกันเสวนาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนในจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเป็นการบรรยายจากวิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนสู่การปฏิบัติและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ร่วมกันของหน่วยงานที่เข้าร่วมการสัมมนา และภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา นายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนจะสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์ต่อกำลังแรงงานและตรงต่อความต้องการของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสูงสุด

แสดงความคิดเห็น