อบจ.พิษณุโลกจัดอบรมสัมมนาการดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด

เช้าวันนี้ ( 12 ก.ย.60 ) ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสัมมนา ทั้งนี้เพื่อประชุมชี้แจงการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก และผังเมืองรวมชุมชนต่างๆ ให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรู้บริบทแห่งกฎหมาย และเพื่อสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ที่ดิน การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่จะเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต การจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลงทุนโครสร้างพื้นฐานให้ก่อประโยชน์อย่างสูงสุด ตลอดจนเพื่อขยายเครือข่าย/ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (Network development Phitsanulok) ให้เกิดการขับเคลื่อนจังหวัด สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องที่ องค์กรอิสระ ตัวแทนภาคประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 246 คน นอกจากนี้มีการเสวนา การผังเมืองชี้นำการพัฒนามุ่งสู่เป้าหมาย พิษณุโลก 2020” โดยวิทยากร นายวิชัย กิตติพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง นายฐาปนา บุณยประวิตร ที่ปรึกษาโครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก นายณัฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และรับฟังการบรรยาย “กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555, ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ.2553 และผังเมืองรวมชุมชน ผัง” โดย นายอภิชาต ชมบุญ นักผังเมืองชำนาญการ สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง และนายอัครเดช สุมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักโยธาธิ-การและผังเมือง รวมทั้งมีการเสวนา พรบ.การผังเมืองพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522,พรบ.ขุดดินถมดินจัดสรรที่ดิน และกฎหมายที่มีผลต่อเนื่องจากประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา.

แสดงความคิดเห็น