จ.พิษณุโลกจัดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่ 3 ที่อ.บางระกำ

 วันนี้ ( 28 พ.ย.60 ) ที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเลือกช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกของตนเอง และสามารถนำไปปรับปรุง คุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง ได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพข้าว ภายในงานมีกิจกรรมการซื้อขายข้าวเปลือก การสาธิตการใช้เครื่องวัดความชื้น การตรวจสอบคุณภาพข้าว การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าการจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้เกษตรกรมีช่องทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกอย่างจริงจังให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงต่อไป

แสดงความคิดเห็น