มน.จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี”

วันนี้( 29 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก ทางคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยานเรศวร จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยในการจัดงานได้ร่วมมือทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตร  การส่งเสริมทางด้านการตลาด การค้าเสรีของเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยานเรศวร กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 16  แล้ว ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นภายในหัวข้อพืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี “ ซึ่งได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่  9 นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางด้านเกษตรที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะด้านอาหาร เช่น ข้าว พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ ซึ่งเน้นเพื่อสุขภาพมายิ่งขึ้น โดยในการจัดงานนั้นจะพาผู้เข้าร่วมเสวนา ไปเยี่ยมชมเส้นทางการพัฒนาพืชสวน โดยเส้นทางแรกคือ สตอเบอรี่ และผักไฮโดรโปรริกที่ จ.เพชรบูรณ์ เส้นทางที่ 2 การปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เส้นทางที่ 3 การผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก จ.กำแพงเพชร

ภายในงานการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งนี้ยังได้มอบรางวับแก่นักวิจัยเยาวชนพืชสวนดีเด่น ปี 2559 โดยในครั้งนี้นายนิพนธ์ กิติดี นิสิตปริญญาเอก สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยกล้วยไม้เพื่อการค้า มาตั้งแต่ปี 2554 และสามารถพัฒนาสินค้านำไปใช้ได้จริง และอนาคตจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อเกษตรกร อีกด้วย

////////////

แสดงความคิดเห็น