กองทัพภาคที่ 3 ประชุมแถลงผลสัมฤทธิ์โครงการบางระกำโมเดล 60

เวลา 09.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมแถลงผลสัมฤทธิ์โครงการบริหารจัดการน้ำและชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ หรือ บางระกำโมเดล 60 ที่เริ่มบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่ำลุ่มน้ำยมในเขตจ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก  ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้ผ่านการทำแผนบางระกำโมเดล 60 เสร็จแล้ว ระบายน้ำที่ท่วมขังออกหมดในเดือนพ.ย.60 โดยประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อสรุปถึงปัญหา และเตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำในปี 2561 ต่อไป

พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า บางระกำโมเดล ผ่านการบริหารจัดการมาหลายยุค จนถึงปีนี้ ได้เริ่มแผนบางระกำโมเดล 60 แม้ว่าจะยังไม่สำเร็จเป็นไปตามแผน 100 % แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้เริ่มต้นแผนบริหารจัดการน้ำ การประชุมวันนี้ จะได้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และเตรียมแผนการในการดำเนินการปีต่อไป

นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ให้สัมภาษณ์ว่า บางระกำโมเดล 60 เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี จากเดิมเกษตรกรปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวปลายเดือนสิงหาคม ก็เป็นช่วงที่เกิดน้ำท่วม ปีนี้ ได้เริ่มปฏิทินใหม่ให้เร็วขึ้น ปีนี้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำนั้น เป็นปีที่น้ำท่วมมากที่สุด นับแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ ปี2554 มีปริมาณน้ำท่วมในทุ่ง 2 แสนกว่าไร่ คิดเป็นปริมาตรประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปีนี้ในพื้นที่ มีปริมาณฝนตก ใกล้เคียงกับปี 2560 แต่สภาพความเสียหายของนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมน้อยกว่าปี 2554 มาก  เนื่องจากมีการเริ่มแผนบางระกำโมเดล 60 ปรับปฏิทินการทำนาให้เร็วขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้ทำข้อตกลงกับเกษตรกรในพื้นที่เริ่มจัดสรรการส่งน้ำเข้าคูคลองในช่วงเดือนมีนาคม 2560 และเริ่มทำนากันในวันที่ 1 เมษายน 2560 ทำให้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วมในเดือนสิงหาคม 2560 โดยในปี 2560 ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล 60 มีพื้นที่นาข้าวเสียหาย 10,400 ไร่ ( คิดเป็น 4 % ของพื้นที่เป้าหมาย 265,000 ไร่ ) เสียหายสิ้นเชิง 6,629 ไร่ เสียหายบางส่วน 3,771 ไร่ มีการจ่ายเงินชดเชยจำนวน 11.58 ล้านบาท  คิดจากค่าชดเชยค่าเสียหายภาคเกษตรไร่ละ 1,113 บาท เมื่อเทียบกับทุกปีที่มีความเสียหายมากกว่า 100,000 ไร่ จ่ายค่าชดเชยปีละกว่า 100 ล้านบาท และขณะนี้ในทุ่งได้ระบายน้ำท่วมขังออกหมดแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย. และเกษตรกรในพื้นที่ ได้เริ่มทำนาไล่เลนตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.60

นายชำนาญ เผยต่อว่า ในปี 2561 จะนำข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ในปี 2560 มาปรับปรุงต่อไป เช่น ปี 2560 ในพื้นที่ มีถนน ชุมชน ถูกน้ำท่วมมาก จะต้องพิจารณาปรับปรุงกันต่อไปเพื่อรองรับน้ำหลาก และกรมชลประทานก็จะขยายผลบางระกำโมเดล 60 ไปพื้นที่ลุ่มต่ำอื่น ๆ ต่อไป ขณะที่ครม.สัญจรจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ในวันที่ 25-26 ธ.ค.60 นั้น ในส่วนของบางระกำโมเดล ก็มีแผนการเสนอของบประมาณเร่งด่วน ในการสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำยมตอนล่างในจ.พิษณุโลกและสุโขทัย เพื่อเป็นกลไกในการกักเก็บน้ำไว้บริหารจัดการในฤดูแล้ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ประตูระบายน้ำ บ้านท่าแห จ.พิจิตร ประตูระบายน้ำโพธิประทับช้าง จ.พิจิตร รวมถึงโครงการชักน้ำเข้ามายังแก้มลิงในอ.บางระกำ

………………………………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น