พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2561

วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. บริเวณหน้าวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พลเอก ดร.ศิริ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราชประจำปี 2561
พระพุทธชินราช ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเหนือว่า สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1900 โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 พระยาลิไท พระมหากษัตริย์แห่งราชธานีกรุงสุโขทัย ในขณะที่ประทับอยู่เมืองพิษณุโลก 7 ปี พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ปรากฏในสมัยของพระองค์นั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีวัดวาอารามมากมายมีพุทธศิลป์ที่วิจิตรงดงามอลังการ และการจัดงานสมโภชนั้นได้มีปรากฏเป็นหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2025 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงบูรณพระอารามและโปรดเกล้าให้มีการสมโภชเฉลิมฉลอง 15 วัน 15 คืน แต่นั้นเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ทุกสมัยเมื่อทรงมีโอกาสได้เสด็จมาทรงนมัสการพระพุทธชินราชได้โปรดให้มีการสมโภชเป็นโบราณราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานสมโภชระหว่างวันที่ 22-28 มกราคมพุทธศักราช 2561 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ ถึง 12 ค่ำเดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน นับเป็นปีที่ 84 ที่วัดและจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และจัดหารายได้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น