รมว.ท่องเที่ยวฯรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดทำมาตรฐานห้องน้ำและใช้ตราสัญลักษณ์ wc ok ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดเข้มข้นในเรื่องของความสะอาดความเพียงพอและความปลอดภัยที่ห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวนั้นพึงมี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 30.29 ล้านคน มีรายได้ 1.55 ล้านล้านบาท และในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 32.75 ล้านคน มีรายได้ 169 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ประเทศเราต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เช่น การขนส่ง การบริการ การท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ที่เป็นของภาครัฐและสถานประกอบการของเอกชน เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย
สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เป้าหมายหลัก คือ แผนที่ขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ๆ มีผู้ใช้บริการห้องน้ำเป็นจำนวนมาก โดยการท่องเที่ยวได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้ทั้งสิ้น 4 ภาค ภาคกลางจัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ภาคเหนือจากที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 และภาคใต้จากสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชน นักท่องเที่ยว สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ถนัดถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย.
…………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น