ครบรอบ 69 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดกิจกรรมวันครบรอบสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 69 ปีก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ทำนุบำรุง ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานสามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย “วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาล ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคุณธรรม” ประธานพิธีโดยนางสาวจารุวรรณ รังสิยานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยฯ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การประกวดสุนทรพจน์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลากรทุกระดับ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเบนทุสรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษามีจิตใจที่ดีงาม มีความคิดทางสังคมที่เป็นระเบียบแบบแผน เกิดความรู้ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย มีความศรัทธาในสถาบันทางศาสนาและภาคภูมิใจในสถาบันวิชาชีพพยาบาลสืบไป

แสดงความคิดเห็น