จัดแสดงแฟชั่นล้านนาตะวันออกที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก นายเกรียงวิทย์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนายสำเริง สวัสดีนฤนาทอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกในประเทศภายใต้ชื่องานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก ตามโครงการบูรณาการการค้าการลงทุนกิจกรรมหลักพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาสู่ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2561 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก รวมระยะเวลา 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตเครื่องประดับและผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวันออกเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายใหม่ๆและเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
นายเกรียงวิทย์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดกลุ่มล้านนาตะวันออก) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ได้แก่ เครื่องประดับเงิน หรือเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากผ้าและผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ผ้าทอลายน้ำไหล ผ้าหม้อห้อม ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าปักชาวเขา เป็นต้น โดยมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกิดการรวมกลุ่มเป็นรูปแบบ cluster เป็นกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้เกิดการ ให้เกิดทักษะการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความหลากหลาย รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลอดจนตลาดในประเทศและอาเซียน การที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้นำผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องประดับและผ้าทอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องประดับและภาพท่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยไม่ต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น