อบจ.พิษณุโลกจัดค่ายฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เยาวชน

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย พัฒนาทักษะกีฬามวยไทย และเน้นการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำทักษะ เทคนิค ประสบการณ์จากการฝึกไปใช้ในการป้องกันตนเองในยามคับขันหรือประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยอันเป็นศิลปะประจำชาติให้แพร่หลายและคงอยู่สืบไป โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม โรงเรียนหนองพระพิทยาคม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียนเนินมะปรางวิทยา โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนทรัพย์บ้านม่วงหอม โรงเรียนบ้านเขาน้อย กศน.ตำบลแก่งโสภา และโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 135 คน และครูผู้สังเกตการณ์จำนวน 21 คน 

แสดงความคิดเห็น