สหภาพกฟภ.คัดค้านโอนย้ายผู้ใช้ไฟฟ้า 3 จว.ภาคใต้ไปอยู่กับบริษัทเอกชน

วันนี้ 16 กรกฏาคม 2561  นายสรรพงศ์ สิงหเดช ตัวแทนสหภาพแรงงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิษณุโลกพร้อมคณะเดินทางมายังที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยื่นหนังสือคัดค้าน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต่อมา นายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก รับเรื่องแทน  กรณี ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ที่จะโอนย้าย ผู้ใช้’ไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส) จำนวน 500,000 กว่าราย ไปอยู่กับบริษัทเอกชน โดยมีเหตุผลคือ

1 . พรบ.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ราคาเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งฟรี 50 หน่วย , ไฟสาธารณะฯลฯ

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ , โรงไฟฟ้าชีวมวล , โรงไฟฟ้าชีวภาพ อัตราหน่วยละ 5-8 บาท แต่การไฟฟ้านำมาจำหน่ายให้ประชาชนอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 3.5 บาท ซึ่งใน 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดทุนปีละประมาณ 600 –800 ล้านบาทหากรัฐบาลนำผู้ใช้ไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่บริษัทเอก มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์  จะทำให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าราคาแพงใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

3 การจัดตั้งบริษัทเอกชน ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

4 ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การใช้เงินกองทุน พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2535  มาตรา 25 (1)

5 หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีสร้างโรงไฟฟ้าแห่งขนาดใหญ่

6  ไม่มีการควบคุมประมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพารา

7 การจัดตั้งบริษัท  ไม่โปร่งใส ไม่ถามประชาชนผู้ที่มีส่วนได้เสีย

8 บริษัทที่ตั้งเป็นเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำได้แค่กำกับผ่านคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอคัดค้าน และไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยังคงเป็นสมบัติของประเทศชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น