บ้านชมพูเหนือ มีเฮ…จะได้ใช้ไฟฟ้าแล้วปลายปี 61

วันนี้  9 สิงหาคม 2561  นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปที่ศาลาประชาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามแก้ไข ปัญหา กรณีกรมป่าไม้ให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า ปักเสาพาดสาย ผ่านพื้นที่ 25 ไร่ให้กับราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จำนวน 184 ครัวเรือน พร้อมมอบเอกสารให้กับผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 41/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ลงลายมือชื่อยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศฯ ตามบันทึกรับรองฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 พร้อมจัดทำบันทึกรับรองจะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,000 บาท

โดยมีนายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายก้องเกียรติ ชมบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์ ผู้แทนสำนักการอนุญาตกรมป่าไม้ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ผลสืบเนื่องจาก  7 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรณีชาวบ้านชมพูเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จำนวน 184 ครัวเรือน  ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 20-30 ปี เดินขบวนเรียกร้อง ชอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือติดตั้งไฟฟ้า โดยการจัดทอดผ้าป่าหาเงิน เพราะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ซึ่งติดปัญหาค่าใช้จ่ายปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ จำนวน 25 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10,906 บาท รวมเป็นเงิน 274,000 บาท แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีความยากจน แม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จะจัดตั้งงบประมาณสมทบรายครัวเรือนได้ไม่เพียงพอ ซึ่งขัดข้องด้วยกฎระเบียบของกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เย็นวันที่ 8  สิงหาคม  2561 นายบุญลาภ สุกใส  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และนายวัฒนะ ธรรมสอน รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามในการบันทึกถ้อยคำของผู้แทน 3  ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เข้าใช้เขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีปักเสาพาดสายให้กับบ้านชมพูเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง พื้นที่ 25 ไร่ มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี โดยผู้ใช้พื้นที่ต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

การลงนามของผู้แทน 3 ฝ่าย คือ นายก้องเกียรติ ชมบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และนายปริญญา ศรีแก้วดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก นายธวัช ศรีอาวุธ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู นายไพศาล ราชะพริ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทอง

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทองยินดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ และจะรีบขยายเขตไฟฟ้า

นายวัฒนะ ธรรมสอน รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรณีกรมป่าไม้อนุญาตให้ขยายเขตเข้าไปในพื้นที่ของเขตป่าสงวนได้ การไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟได้ ส่วนระยะเวลาดำเนินการนั้น พอได้รับการจัดสรรงบประมาณมาสามารถดำเนินการได้ทันทีประชาชนจะมีไฟฟ้าได้ใช้ภายในสิ้นปี 2561

นายก้องเกียรติ กล่าวว่า  ทุกฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงเรียบร้อย ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอรับไปดำเนินการของบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ ในพื้นที่ 25 ไร่ เป็นเงิน 274,000 บาท ผลการดำเนินการเป็นประการใดที่รายงานให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

ทางด้านนายบุญชนะ กล่าวว่า  ในฐานะตัวแทนชาวตำบลชมพูต้องขอขอบคุณกรมป่าไม้ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ตกลงความช่วยเหลือ ในเบื้องได้สำรวจแล้วมีราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน  184 ครัวเรือน ซึ่งทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทอง ได้ให้แบบฟอร์มไปดำเนินการสำรวจใหม่ภายใน 1-2 วัน แล้วส่งกลับมา

…………………………………………………………………………………

ข่าวที่ที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านชมพูเหนือเรียกร้องขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านรอมานานกว่า 20 ปีแล้ว

แสดงความคิดเห็น