แข่งขันเรือประเพณีวันสารทไทยวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลกและ นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือประเพณีวันสารทไทย ประจำปี 2561 ณ คลองชลประทานวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจิรพันธุ์ มีเครือรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือประเพณีวันสารทไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน สำหรับการจัดการแข่งขันเรือของวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชนและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยในปีนี้จัดให้มีการแข่งขันเรือชุมชน ประเภท 2 ฝีพาย เนื่องจากเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและวิถีของคนในชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากผ้ำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม พร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทอดข้าวเม่าที่ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันทำขึ้นจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
————————————————

แสดงความคิดเห็น