อบจ.พิษณุโลกเจาะบ่อดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้รร.บ้านแก่งจูงนาง

อบจ.พิษณุโลก เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง อ.วังทอง ตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค–บริโภค ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “น้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562” ภายหลังได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากทางโรงเรียนว่าขณะนี้บ่อบาดาลเก่าที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาดำเนินการเจาะไว้ให้เกิดการอุดตันทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียน ครูและประชาชนในละแวกใกล้เคียงอย่างมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 จนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการต่อระบบประปาหมู่บ้านเพื่อส่งน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงประมาณ 200 ครัวเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

ทั้งนี้สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการ “น้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562”  ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 8 โครงการย่อย ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอวังทอง จำนวน 5 โครงการ , อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 2 โครงการ และอำเภอบางระกำ จำนวน 1 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้อยู่ดีมีสุขต่อไป หากพื้นที่ใดได้รับเดือดร้อนและต้องการขอรับการสนับสนุนเจาะบ่อบอดาล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5598-7718-20 ต่อ 306.

—————————————-

แสดงความคิดเห็น