ตรวจปัสสาวะนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ปลอดสารเสพติด 100 %

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โครงการพิษณุโลกโมเดลโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด
วันที่่ 30 ม.ค.62  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , สาธารณสุขอำเภอ , ชุดปฏิบัติการ Dopa 37 , อส.อ.เมืองพิษณุโลกที่ 3 ได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ตามโครงการรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ในสถานศึกษา ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 280 คน ในโอกาสนี้ ได้มีการตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อหาสารเสพติดโดยจากการตรวจปลอดสารเสพติด 100% ไม่พบนักเรียนเสพสารเสพติดแต่อย่างใด
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและจิตสานึกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชน สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ 
….

แสดงความคิดเห็น