นครพิษณุโลก ขยายป่านิเวศ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดแห่งใหม่

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ดำเนินการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บนพื้นที่ 150 ไร่ บริเวณสามแยกเรือแพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมืองพิษณุโลก โดยดำเนินโครงการตามระยะความเหมาะสมกับศักยภาพ ซึ่งได้มีการสร้างมาตั้งแต่ปี 2549 จนปี พ.ศ.2556  การก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนหน้าได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ บนเนื้อที่ 50 ไร่  และคงเหลือพื้นที่ส่วนหลังอีก 100 ไร่ ที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จ  สำหรับพื้นที่ส่วนหลังของ         สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแผนแม่บทเดิมได้กำหนดให้เป็นสวนรุกขชาติ คือ เป็นพื้นที่ที่ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้โดยเฉพาะไม้ยืนต้น ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และพันธุ์ไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น

การปลูกสวนป่านิเวศ จึงมีความเหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่   สีเขียวและเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองพิษณุโลกที่แท้จริง และเป็นสวนป่าที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์พืชในท้องถิ่น  สวนป่านิเวศจึงเป็นแหล่งสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นแหล่งการเรียนรู้การปลูกป่านิเวศตามทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นหลักการ การใช้พันธุ์ไม้พื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และง่ายต่อการดูแลรักษา

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทาง เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโครงการสวนป่านิเวศในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ขณะนี้การก่อสร้างสวนป่านิเวศ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 1,268  ตารางเมตร  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือ ได้เห็นรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการปลูกสวนป่านิเวศที่สามารถดูดซับก๊าซ        คาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการปลูกต้นไม้พื้นเมืองจะร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่าธรรมชาติจาก 100 ปี  ให้หดสั้นคงเหลือ 10 ปี เท่านั้น ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถย่นระยะเวลาในวิวัฒนาการป่านิเวศบังเกิดผลจริง ซึ่งปัจจุบันมีพันธุ์ไม้ในสวนป่านิเวศกว่า 125 ชนิด

 

ส่วนสวนป่า นิเวศระยะที่ 2 ในพื้นที่ 1,268  ตารางเมตร  กำลังดำเนินการก่อสร้าง สวนป่านิเวศในระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.2562 นี้ เพื่อให้โครงการสวนป่านิเวศในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งต่อไปจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาประชาชนและชุมชน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสวนป่านิเวศให้เป็นศูนย์เรียนรู้แบบยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการจัดทำและเปิดศูนย์เรียนรู้สวนป่านิเวศในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขึ้น ซึ่งจะทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2562

“ป่าไม้ คือทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยและโลกใบนี้ ภาวะโลกร้อนความแปรปรวนทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการสูญเสียผืนป่าเป็นจำนวนมาก ภายใต้สภาพปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปาธรรมชาติ มนุษย์ได้ตัดต้นไม้ทำลายป่าจนพื้นที่ป่าลดลง จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการสูญเสียแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ สมดุลของระบบนิเวศผิดเพี้ยนไปจากปกติ ฤดูกาลแปรปรวน และอุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดหมอกควันอันตรายต่างๆ มากมาย”      นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าว

////////////////

แสดงความคิดเห็น