กพร.ตรวจการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 3 หน่วยงานภาครัฐ

 

วันนี้( 1 มี.ค.) คณะตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.ประกอบด้วย นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ,นายนราธร ปานดี นักพัฒนาระบบราชการ สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ,เทศบาลนครพิษณุโลก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่  2

ทั้งนี้เนื่องด้วยตามที่พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ. ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปโดยกำหนดให้การดำเนินการที่ต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและปิดประกาศไว้และสถานที่ที่กำหนดรวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซอยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ติดตามผลงานตามหน่วยงานของรัฐ ที่มีการบริการประชาชนเป็นหลัก  เพื่อให้ประชาชนได้พึงพอใจในการมารับบริการ และพัฒนาการบริการของภาครัฐอีกด้วย

/////////////////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น