อบจ.พิษณุโลกออกแจกจ่ายน้ำให้ราษฎรที่ประสบภัยแล้งต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ่าเอกวิชัย ดอนชาไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่าขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนักกว่า 200 หลังคาเรือน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและไม่มีน้ำประปาภายในหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน โดยในช่วงนี้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งเร็วกว่าทุกปีทำให้ขาดแคลนน้ำอย่างหนักจนต้องร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นเป็นระยะๆ แต่เนื่องจากมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากและองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นมีเครื่องจักรกลไม่เพียงพอจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นางแจ๋ว สีโกทา อายุ 44 ปี ราษฎรหมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนเองและราษฎรภายในหมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือน กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากไม่มีน้ำประปาภายในหมู่บ้านจนต้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นมาบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและต้องซื้อน้ำดื่ม โดยในปีนี้ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาจนส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในครั้งนี้ด้วย

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561/2562 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวเกี่ยวกับภัยเเล้งระดับอำเภอขึ้น ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำและรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ฯลฯ โดยมีแผนดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561- มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 1,300,000 ลิตร ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก, อำเภอวังทอง เเละอำเภอพรหมพิราม โดยในห้วงเดือนมีนาคม 2562 ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอวังทอง ประกอบด้วย ตำบลชัยนาม, ตำบลดินทอง และตำบลวังนกแอ่น รวมทั้งสิ้น 310,000 ลิตร และในพื้นที่ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จำนวน 206,000 ลิตร และจะดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากพื้นที่ใดได้รับเดือดร้อนและต้องการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5598-7718-20 ต่อ 317.

——————————————

แสดงความคิดเห็น