สนข.เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวพิษณุโลกพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับระบบขนส่งมวลชน

พิษณุโลก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.เปิดเวทีรับฟังความเห็นชาวเมืองพิษณุโลก เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมืองในภาคเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  “tod คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”  พร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข” ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน นักลงทุน และภาคประชาชนรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองเพื่อร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตามแนวคิด tod  หรือ  Transit  Oriented Development   ให้สัมฤทธิ์ผล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า แผนพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่ายทั้งทางถนนทางราง ทางน้ำ และทางอากาศให้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้าง รากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางรางครั้งใหญ่ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทาง และการขนส่งของประเทศ ทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ที่มีศักยภาพการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการชี้นำการพัฒนาเมืองชุมชน และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองโดยรอบแนว โครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่และจุดเปลี่ยนการเดินทางที่มีศักยภาพของประเทศเพื่อเป็นกรอบชี้นำในการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมมีระยะเวลาศึกษา 18 เดือน โดยหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ก็จะดำเนินการจัดสัมมนาอีก 3 ครั้ง ในอีก 3 ภูมิภาคได้แก่ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา  นอกจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้ง นี้  แล้วทาง สนข. ยังจะได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการพื้นที่การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลในการประกอบผลการศึกษา และการจัดทำแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ ศูนย์ขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยต่อว่า เป็นการสมัมนาที่สื่อความสร้างการรับรู้ว่าในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งระบบราง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม 20 ปี ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะระบบราง เมื่อลงทุนไปแล้ว การคมนาคมขนส่งสะดวกขึ้น แต่อยากให้การลงทุนระบบราง ตอบโจทย์ความสุขของประชาชนได้ ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว มีแนวคิดหนึ่งคือ การพัฒนาเมืองควบคู่กับระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบราง  TOD  ใช้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาเมืองอย่างมีระบบ

ในจังหวัดพิษณุโลก มีระบบขนส่งมวลชนหลักของประเทศผ่านทั้งหมด ทั้งระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และที่กระทรวงคมนาคมกำลังทำต่อในจ.พิษณุโลก คือระบบชนส่งมวลชนรถไฟรางเบา ที่ขณะนี้กำลังดำเนินการในขั้นตอนรฟม.ประกาศพระราชกฤษฏีกาออกมารองรับ และดำเนินการตามแผน ในบางจังหวัดเช่นขอนแก่น ท้องถิ่นขอไปดำเนินการเอง พัฒนาระบบขนส่งมวลชนรางเบาเอง ส่วนพิษณุโลกรฟม.จะเป็นผู้มาดำเนินการ  เมื่อลงทุนไปแล้วหลายแสนล้าน จะต้องทำต่อ ให้ท้องถิ่นรับลูกดำเนินการพัฒนาเมืองต่อ ในแนวคิด TOD ทั้งโครงสร้างทางกฎหมาย ความเป็นไปได้ และตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่จากต่างประเทศ ที่พัฒนาเมืองควบคู่ไปกับระบบราง มาให้ท้องถิ่นได้เห็นภาพและดำเนินการพัฒนาต่อในอนาคต 

 

//////////////

แสดงความคิดเห็น