อบจ.พิษณุโลกจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 9 อำเภอ

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืน พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 9 อำเภอ

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืน” ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษรุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษรุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษรุโลก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเข้มแข็ง มองเห็นคุณค่าในตัวเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ สานสัมพันธ์สู่ความสามัคคีในผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ โดยมีผู้สูงอายุและแกนนำภาคีเครือข่ายองค์กรดำเนินงานด้านผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกว่า 1,000 คน

ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงวัยตามวิถีพุทธ” ในหัวข้อ  “ไม้ใกล้ฝั่งหัวใจยังแกร่ง” โดย พระครูอุทัย โกศล หรือ หลวงพี่ช้าง เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ผู้สูงอายุยุคใหม่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” โดย นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้มีการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ และให้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลพิษณุเวช ฯลฯ จากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยปีนี้ ภายในงานมีซุ้มอาหารจากส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ทานฟรีด้วย.

—————————————-

แสดงความคิดเห็น