พิธีสรงน้ำพระสมณศักดิ์ 30 รูป ประเพณีสงกรานต์พิษณุโลกปี 2562

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดพิธีสรงน้ำพระสมณศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม สืบทอดประเพณีสงกรานต์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลในกับชีวิต

เย็นวันที่  11 เม.ย.62  ที่บริเวณลานหน้าพระอัฏฐารส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระสมณศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม สืบทอดประเพณีสงกรานต์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลในกับชีวิต

โดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีจำนวน 30 รูป ร่วมในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยการร่วมสรงน้ำและรับพร จากพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลยิ่งในการต้อนรับปีใหม่ไทย วันที่ 13 เมษายน 2562 นี้

ในโอกาสนี้พระราชธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมพระภิกษุสงฆ์ ร่วมสวดเจริญมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำพ่อค้าประชาชน ร่วมสรงน้ำพระสมณศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย

////////////////

แสดงความคิดเห็น