ตรวจ จับ ปรับ ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ท่องเที่ยวหวังลดอุบัติเหตุ

วันที่ 12 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง สรรพสามิต ทหารตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณะสุขอำเภอวังทองและสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโล กออกตรวจบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของภาครัฐและพื้นที่เขตอุทยานได้แก่  พื้นที่เล่นน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน น้ำตกปอย น้ำตกราชมังคลา น้ำตกม้าสีหมอก น้ำตกแก่นนางคอย น้ำตกแก่งซอง น้ำตกสกุโณทยาน พบเข้าข่ายการกระทำผิดหลายราย เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนและบันทึกข้อมูล และพบการกระทำผิดดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหน้า 1 ราย ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ทำผิดครั้งแรก 3,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อทำตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุหลัก โดย จากข้อมูลสถิติของศูนย์วิจัยปัญหาสุราระบุว่าจังหวัดพิษณุโลก มีการดื่มแล้วขับ เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

…………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น