อุบัติเหตุ 6 วันช่วงสงกรานต์จ.พิษณุโลก บาดเจ็บ 86 เสียชีวิต 5 ราย

พิษณุโลก 17 เม.ย.62 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง เสียชีวิตหญิง 1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 รายชาย 1 รายหญิง 3 ราย แบ่งเป็นอำเภอพรหมพิรามเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1 ครั้ง บาดเจ็บหญิง 1 รายเสียชีวิตหญิง 1 ราย อำเภอบางกระทุ่มเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1 ครั้งบาดเจ็บชาย 1 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลกเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1 ครั้งบาดเจ็บหญิง 1 ราย อำเภอเนินมะปรางเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งบาดเจ็บหญิง 1 ราย
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ยอดสะสมวันที่ 11-16 เมษายน 2562 จำนวน 6 วัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 80 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 รายเป็นชาย 3 รายเป็นหญิง 2 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 86 รายเป็นชาย 56 รายเป็นหญิง 30 ราย

แสดงความคิดเห็น