ม.นเรศวรร่วมมือทางวิชาการกับม.ราชภัฏพิบูลสงครามเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต


วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ห้อง ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้อนุมัติให้วิทยาลัยการพยาบาลเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี พศ. 2562 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่สภาการพยาบาลกำหนด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับวิทยาลัยการพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ งานบริการวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสองฝ่ายตามแนวทางข้อตกลงระหว่างกัน วัตถุประสงค์ของการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่พศ. 2562 ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ. ศ. 2560 ให้แก่วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ผ่านการจัดการเรียนการสอนการจัดการความรู้ การศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรมการดูงานและประชุมวิชาการ และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่พศ. 2562 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น