อบจ.พิษณุโลกนำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ

อบจ.พิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาถวายวัดตาลสุวรรณ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดตาลสุวรรณ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเกิดเจตคติที่ดีเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ สาระประโยชน์ของการฟังบรรยายธรรม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทำความดีละเว้นความชั่วต่างๆ อันจะทำให้เกิดสังคมแห่งความสันติสุขต่อไป โดยมีผู้ร่วมทำบุญครั้งนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 23,214 บาท.


—————————————-

แสดงความคิดเห็น