เทศบาลนครพิษณุโลกสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา จึงได้กำหนดจัด โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำเด็ก เยาวชน ประชาชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้สืบไป และแต่ละเครือข่ายจะแยกย้ายนำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดใหม่อภัยยาราม จังหวัดพิษณุโลก

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชน  มีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีหน้าที่บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และในช่วงเดือนกรกฎาคมของ  ทุกปีจะมีการจัดประเพณีการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมา  และถือเป็นประเพณีที่สำคัญในพุทธศาสนา   ที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีลประพฤติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างจริงจัง  โดยเริ่มตั้งแต่ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2562”  ณ วัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการนี้  เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ฟังธรรม  รักษาศีล และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส   อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามนี้ให้คงไว้สืบไป

สำหรับการจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในเวลา 08.30 น. โดยมีเส้นทางขบวนแห่จากหน้าศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ผ่านประตูหลังวัดเลี้ยวขวาผ่านท็อปแลนด์ ลอดใต้สะพานสูง เลี้ยวซ้ายแยกวัดราชบูรณะ เลี้ยวซ้ายเชิงสะพานเอกาทศรถ เลี้ยวซ้ายแยกธนาคารกรุงไทย ไป แล้วแยกย้ายไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป โดยเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดใหม่อภัยยาราม

//////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น