อบจ.พิษณุโลกจับมือตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตำรวจตรี ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เนื่องด้วยเด็กและยาวชนทุกคนนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากความรู้ที่เด็กๆ เยาวชนทั้งหลายได้รับจากหลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไปแล้วสมควรได้รับการหล่อหลอมพฤติกรรมและปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพิ่มเติมเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อการพัฒนาการดังกล่าวของเด็กหลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ, อุบัติภัย, อาชญากรรม, ยาเสพดิด, อบายมุข, การพนัน, สื่อโชเชียลที่ไม่เหมาะสมหรือหลอกลวงไปในทางไม่ดีหรือการสื่อสารผ่านสื่อโซเซียลที่ผิดกฎหมาย โดยที่เด็กและเยาวชนไม่ทราบหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 จัดโครงกรฝึกอบรมยาวชนพิทักษ์ไทยขึ้น โดยกำหนดฝึกอบรมให้นักเรียนระตับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนบ้านบึงพร้าวและระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม รวมทั้งสิ้น 400 คน ระหว่างวันที่ 22 -25 กรกฏาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้นอกตำราเรียน รู้จักป้องกันและหาวิถีทางหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ, ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูต่อบิดามารดาบุพการีและครอบครัว
โดยในการดำเนินโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้คณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากกว่า 400 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 หรือกว่า 40 ปีมาแล้วจนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นแห่งชาติเมื่อปี 2555 และยังมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูรจังหวัดพิษณุโลกและครูจากทั้งสองโรงเรียนร่วมกันเป็นครูพี่เลี้ยงอีกจำนวนหนึ่งด้วย.

แสดงความคิดเห็น