สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Best practice

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมคอมมิชชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายนิยม  เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกันเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Best practice โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ คณะวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 70 คน

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านอาชีวศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและภัยจากอบายมุขที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสังกัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562 จากแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาผลการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Best practice ขึ้น ทั้งนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 และเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานแบบบูณาการภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ความยั่งยืนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ด้าน ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานกรรมการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุม Best practice เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สืบเนื่องมาจากสำนักงานกรรมการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้ทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศของสังกัดอาชีวศึกษา ร่วมกันหาแนวทางการป้องกันยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสถานศึกษาให้เป็นระบบระเบียบ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเป็นพิเศษจากหน่วยงาน ปปส. ในการที่จะช่วยกันป้องกันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้คำนึงอยู่เสมอว่า กำลังคนที่อยู่ในรั้วของอาชีวศึกษานั้นเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ หากสิ่งใดที่จะเป็นปัญหาทำให้เกิดความล่าช้าในการที่จะพัฒนาตัวเองก็ต้องกำจัดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต้องเร่งแก้ไขในทันที

แสดงความคิดเห็น