เสวนา “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤติการเกษตรไทย”

เมื่อเวลา 09:00 นของวันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤติการเกษตรไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วชนิดต่างๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของพืชวงศ์ถั่ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาวิจัยที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ถั่ว ให้มีความก้าวหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

ทั้งนี้พืชวงศ์ถั่ว เป็นพืชที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ถั่ว โดยเฉพาะถั่วบริโภคเมล็ด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง เป็นต้น ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เป็นวัตถุดิบหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันพืช อาหารสัตว์ อาหารแปรรูป และอาหารสุขภาพต่างๆ นอกจากการใช้ประโยชน์ด้านอาหารแล้ว พืชวงศ์ถั่วยังเป็นพืชบำรุงดิน เช่น ถั่วพร้า ถั่วขอ ปอเทือง เป็นต้น และใช้ประโยชน์ปลูกพืชหมุนเวียนในระบบปลูกพืช เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ปัจจุบันพบว่าพืชวงศ์ถั่วเป็น เป็นพืชถั่วที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองและถั่วลิสง ที่มีพื้นที่ปลูกลดลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในแต่ละปี ต้องนำเข้าทั้งในรูปแบบเมล็ดและวัตถุดิบ มีมูลค่ารวมประมาณ 50,000 ล้านบาท  ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว ผลตอบแทนต่ำกว่าพืชชนิดอื่นๆ และผลตอบแทนไม่จงใจทำให้เกิดปัญหา การวิจัยและพัฒนาด้านพืชวงศ์ถั่ว ครั้งนี้ได้แก่วิจัยพัฒนาด้านสายพันธุ์ด้านเทคโนโลยีการผลิต การอารักขาพืช เทคโนโลยีการแปรรูปตลอดจนกระบวนการเชื่อมโยงความรู้พืชวงศ์ถั่วไปสู่ชุมชน จึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การผลิตที่ลดต้นทุนต่อเนื่อง

โดยการประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 194 คน กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายจำนวน 15 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ อีกจำนวน 25 เรื่อง นิทรรศการด้านพืชวงศ์ถั่ว ของกรมการวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ แปลงสาธิตและการจัดแสดงและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชวงศ์ถั่วของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในหัวข้อ “ทางรอด/ทางเลือก สู่มิติใหม่พืชวงศ์ถั่ว โดยคาดหวังว่าจะผลการประชุมครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้เกิดการเดินให้เกิดการดำเนินด้านพืชวงศ์ถั่วบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

/////////

แสดงความคิดเห็น