นร.เฉลิมขวัญสตรีเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่น

นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี พุทธคักราช 2562 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตามสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ การมีผลการเรียนดี วางตนเหมาะสม มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับปริญญาตรี โดย เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทรวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ในเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน 25 คน ที่ผ่านการคัดเลือก และเข้าพระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเยาวสตรีไทยดีเด่น จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.25 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในแนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยเป็นพลังในการพัฒนาสังคม ให้สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชดำริถึงหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ประกอบด้วย พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์, พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์, พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น