นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจ.พิษณุโลก

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รับฟังและมอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่ต.วังพิกุล อ.วังทอง ให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 4 กันยายน 62  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี เดินทางมา ที่ ห้องประชุมศาลากลาง จ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม หลังพายุ โพดุล สร้างผลกระทบกับประชาชน  ในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด และภาคอีสาน  5 จังหวัด  โดยได้ รับฟังสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต ของ ชาว อ.เนินมะปราง และทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมมาวันนี้ ต้องการมาดูสภาพตามจริง พบว่า การแก้ไข เน้นระยะยาว คือ การหาทางสร้างระบบจูงน้ำเพื่อมากักเก็บ หรือ เช่าที่ดินสำหรับเก็กกักน้ำ ไม่ให้น้ำสูญเสียไป ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในแง่กฏหมาย และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะรับโครงการต่างๆที่ จ.พล.เสนอ ทั้ง 10 โครงการ มาหาแนวทางปฏิบัติ มอบ สทนช.กรมชลประทาน ทบทวนตามแผนการพัฒนาแหล่งอย่างยั่งยืน  พร้อมกำชับ ข้าราชการในภูมิภาคต้องทำงานจริงจัง รวดเร็ว สามารถจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานการฯ เพื่อวิเคราะหแก้ปัญหาได้รวดเร็ว การเตรียมการรับมือพายุลูกใหม่ให้พร้อมทุกๆด้าน

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุม ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของคลองเนินกุ่ม วงเงิน20,000,000 บาท และโครงการแก้มลิงบ้านห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการขุดลอกแก้มลิง เพี่อชะลอน้ำและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง วงเงิน 11,000,000 บาท โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2562

โดยสถานการณ์   จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย  5อำเภอ  36ตำบล 251หมู่บ้าน 30072ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต  1ราย ผลกระทบด้านการเกษตรรวม 119,156ไร่   อำเภอเนินมะปราง 7 ตำบล 64 หมู่บ้าน มี  ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผลกระทบด้านการเกษตร 139,323 ไร่ สถานการณ์ข้าสู่สภาวะปกติ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ  ส่วน อำเภอวังทองได้รับผลกระทบ 9 ตำบล 66 หมู่บ้าน ผลกระทบด้านการเกษตร 36,098 ไร่ สถานการณ์ปัจจุบันได้คลี่คลายไปไปแล้ว 6 ตำบลแล้วยังคงเหลืออีก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังทอง ตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงสั่งการให้เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ส่วนถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ใน 2 ช่วง ช่วงแรกบริเวณ หน้าโรงพยาบาลวังทอง ช่วงที่ 2 บริเวณ หน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า และช่วงที่ 3 บริเวณ ถนนสาย วังทอง-สากเหล็กช่วง โค้งซำเตย ที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรสูง

ล่าสุดขณะนี้สถานการณ์ทั้ง5อำเภอคลี่คลายระดับน้ำได้ลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ   ถนนทุกสายสามารถใช้การได้เป็นปกติทุกเส้นทาง คงมีเพียงไหล่ทางที่ยังมีน้ำท่วมขังไร่นา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเร่งการระบายน้ำเพื่อลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ส่วน อำเภอนครไทยได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน ผลกระทบด้านการเกษตร 2,157 ไร่ และอำเภอชาติตระการ 7 ตำบล 41 หมู่บ้าน ผลกระทบด้านการเกษตร 16,268 ไร่ส่วนอำเภอบางกระทุ่มได้รับผลกระทบ5ตำบล24หมู่บ้านพื้นที่เกษตร17863ไร่

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยัง วัดดงพลวง หมู่ที่ 7 ต.วังพิกุล จ.พิษณุโลก เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ได้กล่าวกับทักทายกับชาวจ.พิษณุโลกที่มารอต้อนรับและรอมอบถุงยังชีพ ชาวบ้านอ.วังทอง ได้ สอบถามถึงปัญหาในพื้นที่ ชาวบ้านขอให้นายกซ่อมพนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองให้แข็งแรง นายกรัฐมนตรีได้สอบถามกับทางจังหวัดพิษณุโลกว่าได้บรรจุแผนหรือไม่ และสั่งการให้ผวจ.พิษณุโลกเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,200 ชุด ช่วยเหลือประชาชน และได้กล่าวให้กำลังใจ จากนั้น คณะของนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป

……………………………………………….

แสดงความคิดเห็น