น้ำหลากเต็มทุ่งแม่ระหัน ชาวบ้านออกหาปลา เด็ก ๆ เล่นน้ำสนุกสนาน

น้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าล้นตลิ่งจากอ.พรหมพิรามมาท่วมเต็มทุ่งแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลกร่วมหมื่นไร่แล้ว ไม่กระทบที่นาเพราะเก็บเกี่ยวหมดแล้ว ชาวบ้านออกเรือลงข่าย ดักลอบ ได้ปลาสร้อยเป็นจำนวนมาก เริ่มท่วมทางสัญจรเชื่อมระหว่างต.บ้านกร่างและต.ท่าช้าง ส่วนเด็ก ๆ ในพื้นที่ ออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

วันที่  7 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกยังคงเหลือเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำยม ขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ได้เคลื่อนผ่านจ.สุโขทัย เข้าสู่จ.พิษณุโลกแล้ว ชลประทานได้แจ้งเคือนให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม และแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม ให้เก็บของขึ้นที่สูง ขณะที่น้ำที่ไหลบ่ามาทางตอนเหนือของจ.พิษณุโลก ล้นแม่น้ำยมสายเก่า ได้เริ่มไหลท่วมทุ่งนาเป็นวงกว้างหลายหมื่นไร่ ตั้งแต่ต.วังวน ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ต่อเนื่องถึงต.ท่านางงาม อ.บางระกำ และต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

ที่บ้านแม่ระหัน ม.10 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสายเก่า ที่ไหลมาจากต.ท่าช้าง อ.พรหมพิรามอยู่ในระดับสูง มีบางจุดไหลล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณถนนสายแม่ระหัน-วังขี้เหล็ก ถนนสายในที่เชื่อมต่อระหว่างต.บ้านกร่างอ.เมืองพิษณุโลกกับต.ท่าช้างอ.พรหมพิราม น้ำได้ไหลล้นแม่น้ำยมสายเก่ามาท่วมถนนสูง 20-30 เซนติเมตร โดยท่วมหลายช่วง รถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้แล้ว ขณะที่ทุ่งนาที่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวหมดแล้วนั้น น้ำที่หลากมา ได้ท่วมทุ่งเป็นวงกว้างแล้ว ยังไม่กระทบกับวิถีชีวิตชาวต.บ้านกร่างมากนัก เนื่องจากเส้นทางสัญจรยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ และชาวบ้านในพื้นที่ปรับตัวเข้ากับน้ำหลากมายาวนาน ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นบ้านยกใต้ถุนสูง บางส่วนก็ถมพื้นที่บ้านยกสูงหนีน้ำท่วม

บรรยากาศในพื้นที่ทุ่งแม่ระหันวันนี้ ชาวบ้านกร่าง ต่างหันมาประกอบอาชีพหาปลาเป็นอาชีพเสริม จำนวนมากต่างมีเรือเหล็ก ติดเครื่องยนต์ เพื่อใช้สำหรับออกไปในทุ่งแม่ระหัน ทั้งลงข่าย และดักลอบแดง ตามเส้นทางน้ำไหล ในช่วงนีระดับน้ำที่ท่วมทุ่งสูงประมาณ 1-2 เมตร กินพื้นที่ร่วมหมื่นไร่ เมื่อได้ปลามาแล้ว ก็จะนำกลับมาที่บ้าน ทำการคัดแยกปลา และทำปลาโดยการตัดหัว นำไส้ออก ส่วนใหญ่แล้วจะได้ปลาสร้อย ปลาที่ชุกชุมอย่างมากในลุ่มน้ำยม จะนำไปขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อในหมู่บ้าน กิโลกรัมละ 25 บาท มีรายได้แต่ละครัวเรือนวันละ 100-300 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนปลาที่จับได้

นายธนันกรณ์ เทศทอง อายุ 52 ปี ชาวบ้านแม่ระหันต.บ้านกร่าง เปิดเผยว่า ปีนี้น้ำหลากมาเร็ว เพิ่งกำลังท่วมทุ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้ว จึงหันมาทำประมง ออกหาปลา ช่วงนี้จะมีปลาสร้อยชุกชุมมาก ๆ ส่วนปลาใหญ่นังไม่มี เพราะน้ำกำลังท่วมทุ่ง ออกจับปลาทุกวัน พอเป็นรายได้เสริมช่วงน้ำท่วมและว่างเว้นจากการทำนา

นอกจากหาปลาแล้ว ชาวบ้านยังสามารถดักหนูนา ที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณบ้าน  นำมาประกอบอาหารได้อีกจำนวนมาก ขณะที่ในหมู่บ้าน เด็ก ๆ ในบ้านแม่ระหัน ได้นัดรวมตัวกันมาเล่นน้ำที่บ้านเพื่อนอย่างสนุกสนาน

……………………………….

แสดงความคิดเห็น