ประมงจ.พิษณุโลกปล่อยพันธุ์ปลา 3 ล้านตัวในทุ่งแม่ระหัน ส่งเสริมรายได้ให้ชาวบ้านลุ่มน้ำยม

จังหวัดพิษณุโลก ทยอยปล่อยปลาลงสู่ทุ่งบางระกำ  ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพประมง ช่วงใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำหลาก ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมง 20 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ปล่อยไป 5 ล้านตัว

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน สำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน และชาวบ้านในพื้นที่แม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำพันธุ์ปลาชนิดต่างๆมาปล่อยลงสู่ทุ่งบางระกำ 3,000,000 ตัว ณ บริเวณ หน้าวัดบ้านแม่ระหัน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

นาย สรสิทธิ์ สังขะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน กรกฎาคม แล้ว ซึ่งในระยะเวลา 4 เดือนของการหน่วงน้ำนี้ จะใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ โดยกรรมประมงได้นำพันธุ์ปลาชนิดต่างๆมาปล่อยลงสู่ทุ่งบางระกำ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่งไปได้มีอาชีพเสริมจากการจับปลา หรือแปรรูปอาหารออกจำหน่าย รวมทั้งสามารถนำไปบริโภคได้เองด้วย  โดยในปี 2562 นี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมง 20 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ปล่อยไป 5 ล้านตัว แบ่งเป็นปลาขนาด 3-5 ซม.จำนวน 5 ล้านตัว ปลาวัยอ่อน อายุ 3 วัน 15 ล้านตัว อาทิ ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกอุย ปลาหมอตาล ปลายี่สกเทศ ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง และปลาตุ้ม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปล่อยปลา ขนาด 3-5 ซม. เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำไปแล้วประมาณ 1.5 ล้านตัว และจะทยอยปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้จะทำการปล่อยปลารวม 6 ครั้งจนครบจำนวน นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังศูนย์ประมงตาก ขอรับการสนับสนุนกุ้งก้ามกรามเพิ่มเติมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น