ซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ 2 ครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นายนิพนธ์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพันเอกประสาน  แสงศิริลักษณ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2562 โดยดำเนินการส่งมอบบ้านที่ผ่านการซ่อมแซมปรับปรุงและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน จำนวน 2 ครอบครัว รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 82,000 บา

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและคนยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานจากทุกภาคส่วนในสังคมมาโดยตลอดในการช่วยผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 65 ครอบครัว และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามนโยบายของธนาคาร เพื่อดำเนินโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน  2 ครอบครัว ได้แก่ นางแสง   พัดภู่   บ้านเลขที่ 755 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 และ นางจุก  อ่อนจันทร์  บ้านเลขที่ 2/48 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชุมชนสระสองห้อง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุง รายละ 38,000 บาท  และเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินรายละ 41,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 82,000 บาท ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรและกำลังพลจากหน่วยงานสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจนการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการพักอาศัยต่อไป

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น