อบจ.พิษณุโลกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2558 -2560

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2558 และ ปี 2560ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558, 2559, 2560 โดยได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน สำหรับเหรียญจักรพรรดิมาลานั้น พระราชทานให้แก่ผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทุกสถานหรือไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากความบกพร่องในการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในครั้งนี้จำนวน 87 ราย.

 


————————————————–

แสดงความคิดเห็น