บ้านพักเด็กฯเข้าช่วยครอบครัวนร.ป.6ไม่มีไฟฟ้า-ประปาใช้

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงสุดรันทดบ้านไม่มีน้ำประปา ไฟฟ้าใช้
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยม เด็กหญิงไพ ​ อายุ 11 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ มีความประพฤติดี การเรียนดี ฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยไม่มีน้ำประปา และไฟฟ้า ต้องตักน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยมีสมาชิกครอบครัวจำนวน 3 คน ซึ่งรายได้หลักของครอบครัวได้รับมาจากบิดา ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ 300 บาทต่อวัน มีรายได้ไม่แน่ไม่นอน และมารดาได้รับบัตรสวัดิการแห่งรัฐ 300 บาทต่อเดือน
โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้านจำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ มอบโคมไฟโซล่าเซลล์จำนวน 2 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน เพื่อดำเนินการยื่นร้องขอติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการสำรวจพื้นที่และติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นที่เรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น