พิษณุโลกติด F จังหวัดเดียว ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐประจำปี 2562

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานรัฐใน 74 จังหวัด สำนักงาน ปปช. ฟังธง พิษณุโลก ติด F  เพียงจังหวัดเดียว ต่ำสุด 47.65  ไม่ผ่านเกณฑ์  สุโขทัยติด E  54.13 ส่วนจังหวัดนครพนมติดระดับ AA สูงสุดที่ 95.50 คะแนน

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศไว้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตะหนักกับหน่วยงานรัฐที่จะดำเนินการโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และได้ดำเนินการต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติ 23 ม.ค.61 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 61-64 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดร้อยละ80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์  นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 62 เป็นที่เรียบร้อย และได้รายงานต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.และได้ดำเนินการประกาผลต่อสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาสำรวจการมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามจรรยาบรรณ บริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยใช้เครื่องมือ “ดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นการประเมินหน่วยงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารหลักฐานการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (Evidence – based) บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการประเมินระดับความโปร่งใส

มีขอบเขตวิธีการศึกษา คือ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จาก 1. การวิจัยเอกสาร โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆโดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติงานจริงและมีหลักฐานประกอบ   2. การวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ และแบบสำรวจ จากประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจ ทั้งงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ กรณี ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรม วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ผลสืบเนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมาพบ ไทยมีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาตลอด

ทำให้ล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลัก 5 ดัชนี (1)   ดัชนีความโปร่งใส (2)   ดัชนีความพร้อมรับผิด (3)   ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4)   ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (5)   ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

ในส่วนของผลการประเมิน ประเภทจังหวัด  พบว่า ทั้ง 74 จังหวัด จ.พิษณุโลก ติด F  ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับ F ต่ำกว่า 50 คะแนน เพียงจังหวัดเดียว ต่ำสุดที่คะแนน 47.65 ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่าน เหนือขึ้นมาคือ  จ.สุโขทัย ติดระดับ E  มีคะแนน 54.13 และจังหวัดตรัง ติดระดับ D มีคะแนน 56.39 จังหวัดกำแพงเพชร ติดระดับ D มีคะแนน 63.10 จังหวัดสุรินทร์ ติดระดับ D  มีคะแนน 63.54 นอกจากนั้นเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ C B A อีกจำนวนมาก ส่วนระดับสูงสุด คือ AA เป็นของ จังหวัดนครพนม เพียงจังหวัดเพียงระดับ  95.50 คะแนน

……………………………………..

หมายเหตุ…. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://www.nacc.go.th/download/article/Article_ITA_171062.pdf

แสดงความคิดเห็น