ถกปัญหาพร้อมหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี โดยมีนายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 -3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมประชุมและหาแนวทางการบริหารจัดการ

สำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กบรรลุผลอย่างเป็นรูปประธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการกำหนดเป้าหมายระยะเวลาและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคมนี้

สำหรับ ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 445 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.56 ดังนี้  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 116 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.17 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 127 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.18 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด 163 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.67 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีโรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 5.29  อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการนำโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมแล้วจำนวน 5 โรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านน้ำพรม เป็นต้น ทั้งนี้ คณะทำงานบูรณาการการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดพิษณุโลก จะได้จัดทำโรดแมป ให้มีความชัดเจนและเร่งสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการการสถานศึกษา ประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุกมิติต่อไป

………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น