มอบโล่รางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (29 ต.ค.62) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 รางวัล พร้อมกันนี้ ได้มอบใบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับภาค จากโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 จำนวน 1 รางวัล โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในปี 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละประเภท โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 2. ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จำกัด 3. ประเภทสหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานสีหราชเดโชชัย จำกัด 4. ประเภทสหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด 5. ประเภทกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงประคำ 6. ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 ได้แก่ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด
นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบใบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับภาค จากโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจกระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่การสหกรณ์ให้แพร่หลาย ต่อไป

รนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น