สุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนมัธยม ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติดปี 2563

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองพิษณุโลก สุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนมัธยม ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  นายสุธี ชำนาญกิจ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยชุด DOOA 37  อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจหาสารเสพติด นักเรียนชาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563 ของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 8 มาตรการ โดยมาตรการกวาดล้างยาเสพติด มาตราการบำบัดรักษา มาตรการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด มาตรการ Extra Re -x-Ray เยาวชนทุกคนปลอดยาเสพติด มาตรการจัดระเบียบสังคม มาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ มาตรการอำนวยการสนับสนุน

โดยผลการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 318 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

…………………………………………

แสดงความคิดเห็น