องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานที่ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมพบผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อภาค  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง –   มีคุณธรรม  มีงานทำ- มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี  มาจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555  เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ตามโครงการกองทุนศึกษา ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 454 คน นักเรียนทุนพระราชทาน  1  คนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

จากนั้นองคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค  อำเภอชาติตระการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนสื่ออุปกรณ์  โทรทัศน์สี แบบ Smart TV ในห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  เนื่องจากเป็นการเรียนการสอน แบบโครงการ (Project  Approach) ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบัน  มีนักเรียนจำนวน 460 คน  มีนักเรียนทุนพระราชทาน 2 คน โดยในปีการศึกษา 2561  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นทุกด้าน และคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.09

ในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน นอกจากนี้ยังรับให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  จนจบปริญญาตรี         ( ๔ ปี ) ทั้งหมด 3  ทุน จากนางศศิวัณย์  ศรีพรหม ประธานกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ้ปกรุงเทพ และเจ้าของบริหารแพภูฟ้าไทย และครอบครัว ทุนละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท หลังจากนั้นองคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลงานของนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำจวง

 

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น